Slika za ulazak

Prskalice leđne Garden PRO 12 i 16

Slika za ulaz

Prskalica leđna LUX PRO 16